Προδιαγραφές Κατοικίας

Ασφάλεια έργου

 Για όλο το χρονικό διάστημα που θα ανεγείρεται η οικοδομή, όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό, θα καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης, με συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης τα 600.000 ευρώ. Καλύπτει σωματικές βλάβες κατά άτομο μέχρι ποσού 300.000ευρώ, σωματικές βλάβες ανά περιστατικό μέχρι ποσού 600.000ευρώ και γενική αστική ευθύνη κατά περιστατικό μέχρι 600.000 ευρώ. Επίσης, καλύπτει αστική ευθύνη εργοδότη με συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης τα 400.000ευρώ.

Εκσκαφές – θεμελιώσεις

 Οι εκσκαφές υπογείων και θεμελίων, θα εκτελεστούν επί εδαφών με βαθμό σκληρότητας που ο εκσκαφέας δύναται να σκάψει, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τους σχετικούς οικοδομικούς κανονισμούς και τις Αστυνομικές διατάξεις. Γενικά, όλα τα προϊόντα των εκσκαφών θα απορριφθούν μακριά από την οικοδομή και σε μέρη επιτρεπόμενα από την Αστυνομία.

Οικοδομικός σκελετός και άοπλα σκυροδέματα

 Το σκυρόδεμα του φέροντος οργανισμού των κτιρίων θα είναι κατηγορίας C20/25 και ο χάλυβας ελληνικής προέλευσης, (Σιδενόρ ή Χ.Θ Χάλυβας Θεσσαλίας), ποιότητας S500s, (Β500C σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ΕΛΟΤ). Θα χρησιμοποιηθεί έτοιμο – εργοστασιακό σκυρόδεμα, με τα ανάλογα πιστοποιητικά αντοχών. Οι κολώνες και οι δοκοί του κτιρίου στο εξωτερικό μέρος, όπου προβλέπονται από την μελέτη θερμομόνωσης, θα μονωθούν με μονωτικό υλικό πάχους 3cm (DOW ή Fibran). Τα τοιχία του υπογείου θα περαστούν δύο χέρια με στεγανοποιητικό MAX SEAL, για προστασία έναντι εξωτερικής υγρασίας.

Τοίχοι πλήρωσης, τζάκια

 Όλες οι τοιχοποιίες, εσωτερικές και εξωτερικές, θα κατασκευαστούν από διάτρητους οπτόπλινθους κανονικά ψημένους, πολύ καλής ποιότητας, διαστάσεων (σε εκατοστόμετρα) 6Χ9Χ19 εξάοποι, 12Χ6Χ19 οκτάοποι και 12Χ9Χ19 δωδεκάοποι. Ενισχυτική ζώνη (σενάζ) με σιδηρό οπλισμό 3Φ8 θα υπάρχει σ’ όλες τις τοιχοποιίες, τουλάχιστον μία καθ’ όλο το ύψος ή στη μέση του τοίχου ή στην ποδιά του παραθύρου. Ειδικά για τα σενάζ των εξωτερικών τοίχων, θα τοποθετηθεί η ίδια μόνωση εξηλασμένης πολυστερίνης με αυτή των τοίχων, σε πάχη των 3εκ. για την εξάλειψη θερμογεφυρών στο κτίριο. Σε κάθε κατοικία θα κατασκευαστεί ένα τζάκι με εστία στο σαλόνι. Περιλαμβάνει εστία με διάσταση 65Χ85εκ φούσκα και καπνοδόχο. Τα υλικά είναι πυρότουβλα κίτρινα Τσέχικα, το TABER μεταλλικό και η καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τεμάχια σκυροδέματος ορθογωνικής διατομής, τα οποία θα ενώνονται μεταξύ τους με ισχυρή τσιμεντοκονία και στερεωμένα στον σκελετο της οικοδομής με μεταλλικά ελάσματα.

Επιχρίσματα – σοβάδες

Όλες οι προς επίχριση επιφάνειες της οικοδομής θα επιχριστούν με ασβεστοκονίαμα διαστρωμένο σε τρεις στρώσεις και ενισχυμένο με τσιμέντο, με χρήση μηχανικών και μη εργαλείων, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, από έμπειρο προσωπικό ως ακολούθως: Μεταξύ πρώτης και δεύτερης στρώσης, θα τοποθετηθεί ειδικό υαλόπλεγμα σοβατίσματος, σε πλάτος 33εκ. και μήκους όσο απαιτείται, στα σημεία αλλαγής υλικού των όψεων, αλλά και στο εσωτερικό της οικοδομής, στις διελεύσεις των ηλεκτρολογικών, για την αποφυγή ρηγματώσεων του επιχρίσματος.

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

• Εγκαταστάσεις ύδρευσης: Παροχή κρύου νερού προβλέπεται στις κουζίνες, στα λουτρά, στη θέση των πλυντηρίων και στα μπαλκόνια. Σε κάθε επίπεδο, θα τοποθετηθεί συλλέκτης κρύου και ζεστού νερού, από τον οποίο θα γίνεται η ανεξάρτητη τροφοδότηση κάθε υδραυλικού υποδοχέα με χάλκινους σωλήνες επενδεδυμένους με μαλακό PVC. Ζεστό νερό χρήσης θα παρέχεται σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς των λουτρών και στους νεροχύτες μέσω των τοπικών θερμαντήρων (Boiler) 160lt παρασκευής ζεστού νερού χρήσης, τύπου Class, που θα εγκατασταθούν σε κατάλληλη θέση. Η παραγωγή ζεστού νερού θα γίνεται με το ζεστό νερό του λέβητα μέσω εναλλάκτη θερμότητας από βαρέως τύπου χαλυβδοσωλήνα (σερπαντίνα) ή και με ηλεκτρική αντίσταση (ισχύος 4kw με θερμοστάτη) σε περίπτωση που ο λέβητας δεν λειτουργεί. Οι σωληνώσεις της διανομής του ζεστού νερού θα είναι χαλκοσωλήνες ευθείς και επενδεδυμένες με μόνωση τύπου ARMAFLEX πάχους 9mm και ανάλογης διατομής.

 Εγκαταστάσεις ομβρίων: Η απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων από τη στέγη και τους εξώστες της οικοδομής, για τα μεν οριζόντια τμήματα με επιφανειακή απορροή με κατάλληλα διαμορφωμένες κλίσεις όχι μικρότερες από 2%, για τα δε κατακόρυφα, μέσω κατακόρυφων σωληνώσεων, εγχώριας προέλευσης, ορθογωνικής διατομής 6Χ10εκ. οι οποίοι θα διέρχονται εξωτερικά από τις όψεις της οικοδομής και θα καταλήγουν επί του πεζοδρομίου.
 Αποχετεύσεις ακαθάρτων και λημμάτων: Η απομάκρυνση των ακαθάρτων υδάτων και των λυμάτων της οικοδομής θα γίνουν, μέσω δικτύου οριζοντίων και κατακόρυφων ευθύγραμμων σωληνώσεων, εγχώριας προέλευσης, βαρέως τύπου, ονομαστικής αντοχής 6 ατμοσφαιρών, κυκλικής διατομής, διαμέτρου η οποία θα καθορίζεται. από την αντίστοιχη μελέτη, οι οποίοι θα διέρχονται εσωτερικά από τους ορόφους της οικοδομής και πλησίον στα προς αποχέτευση σημεία, και θα καταλήγουν μέσω της οροφής του υπογείου στο δημόσιο δίκτυο ακαθάρτων, με υπόγειο αγωγό, ο οποίος θα είναι εφοδιασμένος στο σημείο απόληξής του με φρεάτιο διαστάσεων 30Χ30 εκατοστόμετρα με κατάλληλη διάταξη μηχανοσίφωνα για αποφυγή οσμών.

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ισχυρών και Ασθενών ρευμάτων

• Θεμελιακή γείωση: Θα γίνει εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της αδείας, ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας του κτιρίου, από αγωγό – ταινία ορθογωνικής διατομής 30Χ3mm θερμά επιψευδαργυρομένο, πολύ καλά αγκυρωμένο στον οπλισμό της θεμελίωσης με κατάλληλους σφιγκτήρες στερέωσης και σωστά προφυλαγμένο από την επίδραση του περιβάλλοντος – Κοινόχρηστη εγκατάσταση Από τον γενικό πίνακα θα εγκατασταθούν, 4 ηλεκτρικές γραμμές, με αντίστοιχες μερικές ασφάλειες ως εξής:

α) Μία γραμμή φωτισμού με χρονοδιακόπτη για το κλιμακοστάσιο και τα πλατύσκαλα. β) Μια γραμμή φωτισμού με απλούς διακόπτες για τα φώτα της κεντρικής εισόδου και τα υπόλοιπα κοινόχρηστα φώτα, όπως περιβάλλοντος χώρου, λεβητοστασίου και μηχανοστασίου. γ) Μια ανεξάρτητη τροφοδοτική γραμμή για την κεντρική θέρμανση, που θα καταλήγει σε υποπίνακα με ασφαλειοδιακόπτες στο λεβητοστάσιο. δ) Μια ανεξάρτητη τροφοδοτική γραμμή για την λειτουργία του ανελκυστήρα, που θα καταλήγει σε υποπίνακα με ασφαλειοδιακόπτες το μηχανοστάσιο.
 Εγκατάσταση ιδιοκτησιών: α) Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 25 Α, διακόπτη και ενδεικτική λυχνία για την συσκευή της ηλεκτρικής κουζίνας. β)Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 20 Α, διακόπτη και ενδεικτική λυχνία για την συσκευή του boiler, η οποία θα καταλήγει στον χώρο του λουτρού ή wc του διαμερίσματος. γ) Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 16A και διακόπτη, για ενισχυμένο ρευματοδότη πλυντηρίου ρούχων ή ηλεκτρικού σίδερου, σιδερώματος. δ) Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 10A και διακόπτη, για τους ενισχυμένους ρευματοδότες των υπνοδωματίων. ε) Δύο γραμμές με μερικές ασφάλειες 10 Α και αντίστοιχους διακόπτες, για τον φωτισμό και τους λοιπούς ρευματοδότες του διαμερίσματος. Τα φωτιστικά σημεία, οι διακόπτες και οι λοιποί ρευματοδότες (εγχώριας προέλευσης, ανεγνωρισμένου• εργοστασίου κατασκευής) που προβλέπονται είναι: ε,α) χώρoς υποδοχής-καθιστικού: θα έχει δύο διπλά φωτιστικά σημεία οροφής (κομιτατέρ) και τέσσερις πρίζες με γείωση (σούκο). ε,β) Υπνοδωμάτια. Σε κάθε υπνοδωμάτιο προβλέπονται ένα απλό φωτιστικό σημείο οροφής με δύο διακόπτες σε αντικείμενους τοίχους (αλε ρετούρ), και τέσσερις πρίζες με γείωση (σούκο), εκ των οποίων η μία είναι για κλιματιστικό μέχρι 9000 btu. ε, γ)
 Κουζίνα: Θα έχει ένα απλό φωτιστικό σημείο οροφής με διακόπτη, ένα σημείο ρευματοληψίας για τον απορροφητήρα, ένα σημείο ρευματοληψίας για πλυντήριο πιάτων, και τέσσερις πρίζες με γείωση (σούκο) για το ηλεκτρικό ψυγείο και τον πάγκο εργασίας. ε,δ) Λουτρά -wc:: Σε κάθε λουτρό και wc προβλέπεται από ένα από φωτιστικό σημείο οροφής ή τοίχου με απλό διακόπτη, και σημείο ρευματοληψίας με διακόπτη. ε,ε) Διάδρομοι χώλ : Σε κάθε ανεξάρτητο διάδρομο ή χώλ προβλέπεται από ένα από φωτιστικό σημείο οροφής με απλό διακόπτη. Επίσης προβλέπεται μία παροχή για πίνακα κωδώνων. ε,στ) Εξώστες: Σε κάθε εξώστη προβλέπονται τρία χωνευτά φωτιστικά σημεία οροφής χωρίς τα αντίστοιχα φωτιστικά, με απλούς διακόπτες που θα βρίσκονται εντός του διαμερίσματος και στον ανάλογο οικείο χώρο. Επίσης προβλέπεται μία πρίζα με γείωση (σούκο) και καπάκι για τον εξώστη προσόψεως του καθιστικού – Τηλεφωνική εγκατάσταση Στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής όπου αυτό προβλέπεται από τα εγκεκριμένα σχέδια θα κατασκευαστεί επισκέψιμο ερμάριο σύνδεσης (κατανεμητής), στο οποίο θα καταλήγουν οι τηλεφωνικές γραμμές του ΟΤΕ και θα ξεκινούν δύο ανεξάρτητες τηλεφωνικές καλωδιώσεις ανά ιδιοκτησία, οι οποίες θα διέρχονται χωνευτές, δια μέσω των κοινοχρήστων (κλιμακοστασίου), και θα καταλήγουν και οι δύο σε δύο υποδοχείς λήψεως εξωτερικού τηλεφώνου, μία πλησίον της εισόδου του διαμερίσματος και από μία στο κάθε υπνοδωμάτιο.
 Θυροσυννενόηση – θυροτηλεόραση: Στην οικοδομή θα κατασκευαστεί ενιαίο δίκτυο χαμηλής τάσης, από την κεντρική είσοδο της οικοδομής μέχρι την κάθε ιδιοκτησία, κατάλληλο για δημιουργία κλειστού κυκλώματος επικοινωνίας, οπτικής και ακουστικής, μεταξύ του κάθε διαμερίσματος και της κεντρικής εισόδου. Ρητά αναφέρεται ότι δεν προβλέπεται η αγορά των θυροτηλεοράσεων των διαμερισμάτων. – Εγκατάσταση συναγερμού Στην οικοδομή θα κατασκευαστούν οι σωληνώσεις και οι καλωδιώσεις για την εγκατάσταση συναγερμού των διαμερισμάτων. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει καλώδιο για μαγνητικές επαφές όλων των εξωτερικών κουφωμάτων, καθώς και της εξώπορτας, καλώδιο για 2 ραντάρ χώρου και καλώδιο για πληκτρολόγιο και πίνακα ελέγχου.
 Κοινόχρηστο δίκτυο κεντρικής κεραίας τηλεόρασης: Στην οικοδομή προβλέπεται να κατασκευαστεί εντοιχισμένο δίκτυο κεντρικής κεραίας τηλεόρασης, με σωληνώσεις και καλωδιώσεις οι οποίες θα καταλήγουν στο δώμα της οικοδομής για να συνδεθούν με κεντρική κοινόχρηστη κεραία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλής και πιστής λειτουργίας. . – Ηλεκτρολογικό υλικό: Τα εξαρτήματα (δακόπτες, ρευματοδότες, μπτουτόν) θα είναι της εταιρείας LEGRAND τύπου VALENA, ενώ οι πίνακες θα είναι μεταλλικοί, τύπου SIEMENS ή ABB.

Μονώσεις γενικά – μονώσεις δώματος

Το κτίριο θα μονωθεί σε κάθε επιφάνεια, είτε οριζόντια (δώματα, πλάκα επί εδάφους) είτε κατακόρυφα έναντι θερμοκρασιακών μεταβολών (ζέστη – ψύχος). Στα γραμμικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (εξωτερικό περίβλημα: πλάκες – δοκοί – υποστυλώματα – τοιχία ), θα ενσωματωθούν πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης της εταιρίας DOW ή Fibran, σε πάχη όπως ορίζει η μελέτη θερμομόνωσης, και όχι λιγότερο των 3εκ. Όσο αφορά τη στεγάνωση των εξωστών, αυτή θα πραγματοποιηθεί με επαλειφόμενο ρητινούχο τσιμεντοειδές, σε όλο το μήκος και πλάτος του εξώστη. Ειδικά για τα βορινά τμήματα των εξωστών, επικουρικά των παραπάνω, θα εφαρμοστεί στρώση ασφαλτόπανου, μεταξύ της μαρμαροποδιάς και του εξώστη, για την απόλυτη στεγάνωση του χώρου από μέσα. Τέλος, πέριξ των κουφωμάτων αλουμινίου, θα εφαρμοστεί με επιμέλεια, ασφαλτική μαστίχη (αντί απλής σιλικόνης) για την εξάλειψη κινδύνου εισροής υδάτων από βροχή. Όσο αφορά τη θερμομόνωση και υδρομόνωση των δωμάτων, στα ανώτερα επίπεδα του κτιρίου, αυτή θα γίνει ως εξής: Θα πραγματοποιηθεί επιμελής καθορισμός της επιφάνειας της πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για την κατασκευή του φράγματος υδρατμών, θα επαλειφθεί η πλάκα με δύο στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος. Στη συνέχεια, θα τοποθετηθεί στρώση μονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm τουλάχιστον, της εταιρίας DOW ή Fibran, για θερμική προστασία. Στη συνέχεια, θα τοποθετηθεί εξισωτική στρώση ελαφρομπετό, που κατασκευάζεται πάνω στις μονωτικές πλάκες για διαμόρφωση των ρύσεων του δώματος. Μεταξύ στηθαίων και δώματος θα κατασκευαστεί περιμετρικό προστατευτικό λούκι από ισχυρή τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου. Αμέσως μετά θα εφαρμοστεί στρώση ασφαλτόπανου επικολλώμενο με ασφαλτικό βερνίκι και αλληλοκάλυψη των φύλλων στις ενώσεις κατά 10εκ. τουλάχιστον και επικόλληση στις ενώσεις με φλόγιστρο. Η στήριξη του ασφαλτόπανου επί των στηθαίων, θα γίνει με ειδική λάμα γαλβανισμένης λαμαρίνας πλάτους 4εκ. και πάχους 2χιλ. , που θα στερεώνεται ανά 25εκ. με ειδικά βύσματα πλατειάς κεφαλής με αυτοεκτόνωση στο σκυρόδεμα τύπου UPAT 5/6/35.

Διακοσμητικές σκοτίες – Γύψινα

Στις οροφές των χώρων κύριας χρήσης των ιδιοκτησιών (υποδοχή, καθιστικό, διάδρομοι, κουζίνα κλπ.) θα τοποθετούνται περιμετρικές γύψινες κορνίζες συγκεκριμένων διατομών. Σε κάθε σημείο διακοπής καθώς επίσης και στις γωνίες θα στοκάρονται, προς επίτευξη τέλειου αισθητικού αποτελέσματος. Εναλλακτικά, προτείνεται η τοποθέτηση προϊόντων διογκωμένης πολυστερίνης, από την εταιρία ΡΙΖΑΚΟΣ, σε ποικιλία διατομών και σχεδίων.

Κιγκλιδώματα – Κάγκελα

Σε όλη την περίμετρο των εξωστών, όπου αυτή δεν έχει ολόσωμα στηθαία θα κατασκευαστούν καλαίσθητα ασφαλή κιγκλιδώματα κατασκευασμένα από μασίφ σίδηρο διαφόρων διατομών, ηλεκτροσυγκολλημένο και θα φέρουν κουπαστή από στρατζαριστό μορφοσίδερο.

Δάπεδα – κοινόχρηστοι χώροι – κλίμακες

• Δάπεδα υπνοδωματίων: Σε όλα τα δάπεδα των υπνοδωματίων, θα τοποθετηθούν πλωτά προ-λουστραρισμένα δρύινα οικολογικά ξύλινα δάπεδα, με ειδικό σύστημα κουμπώματος για άψογη εφαρμογή και ειδική επεξεργασία στις ακμές, για αντοχή στην υγρασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 Δάπεδα υπόλοιπων χώρων κύριας χρήσης: Σε όλα τα άλλα δάπεδα των ιδιόκτητων χώρων και συγκεκριμένα, σε όλους τους χώρους υποδοχής, το καθιστικό, τους διαδρόμους κυκλοφορίας και την κουζίνα, θα τοποθετηθούν δάπεδα από κεραμικά επισμαλτωμένα πλακίδια, εγχώριας ή ευρωπαϊκής προέλευσης, α’ διαλογής, άριστης ποιότητας, ονομαστικής αξίας 20ευρώ ανά τετραγωνικό, από τις εταιρίες PORCELANA ή Κυπριώτης. Ειδικά στα λουτρά και στα W.C, θα τοποθετηθούν στα δάπεδα και στους τοίχους, (και μέχρι ύψους 2.20μ.), κεραμικά επισμαλτωμένα πλακίδια, εγχώριας ή ευρωπαϊκής προέλευσης, α’ διαλογής, άριστης ποιότητας, ονομαστικής αξίας πλακιδίων 25ευρώ ανά τετραγωνικό, από τις εταιρίες PORCELANA ή Κυπριώτης.
 Δάπεδα εξωστών: Τα δάπεδα των εξωστών, θα κατασκευαστούν από κεραμικά επισμαλτωμένα πλακίδια, εγχώριας ή ευρωπαϊκής προέλευσης, α’ διαλογής, άριστης ποιότητας, ονομαστικής αξίας πλακιδίων 20ευρώ ανά τετραγωνικό, από τις εταιρίες PORCELANA ή Κυπριώτης.
 Δάπεδα υπογείων και βοηθητικών χώρων: Ο χώρος του λεβητοστασίου και του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα κάτω από τη σκάλα του υπογείου ορόφου, θα επικαλυφθούν από κεραμικά επισμαλτωμένα πλακίδια, εγχώριας ή ευρωπαϊκής προέλευσης, β’ διαλογής και ποιότητας, ονομαστικής αξίας πλακιδίων 14ευρώ ανά τετραγωνικό, από τις εταιρίες PORCELANA ή Κυπριώτης.

Θέρμανση

Η εγκατάσταση θέρμανσης επιτυγχάνεται μέσω μονοσωλήνιου συστήματος και παρέχει τη δυνατότητα αυτονομίας για κάθε επίπεδο. Η κυκλοφορία του θερμού νερού γίνεται μέσω κυκλοφορητή, η δε εγκατάσταση θα αποτελείται θα αποτελείται από το λέβητα, τον καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης, τον κυκλοφορητή, το δίκτυο σωληνώσεων, την καπνοδόχο, τα θερμαντικά σώματα, το δοχείο διαστολής (ασφάλεια) και τη δεξαμενή πετρελαίου.

• Λέβητες: Θα είναι χαλύβδινος τύπου POWERTHERM με απόδοση και θερμαινόμενη επιφάνεια σύμφωνα με τη μελέτη και κατάλληλοι για λειτουργία με καύση ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου. Ο λέβητας θα εφοδιαστεί με θερμόμετρο, μανόμετρο, κρουνό εκκένωσης και θα τοποθετηθεί κατά τις υποδείξεις του κατασκευαστή του. Ο λέβητας θα συνδέεται μέσω βανών προς το δίκτυο των σωλήνων και με ειδικά τεμάχια (καπναγωγός) προς την κτιστή καπνοδόχο. Εσωτερικά θα φέρει κατάλληλη πυρίμαχη επένδυση.
• Καπνοδόχοι: Θα είναι κτιστές από ειδικά τεμάχια μέχρι το απαιτούμενο ύψος και διατομής, σύμφωνα με τη μελέτη. Στο άκρον θα εφοδιαστούν με κατάλληλο κάλυμμα.
• Καυστήρας: Θα είναι τύπου RIELLO, αυτομάτου λειτουργίας και απόδοσης, σύμφωνα με τη μελέτη, θα είναι δε εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και όργανα για την αυτόματη λειτουργία του, ήτοι θερμοστάτες, θερμοδιακόπτες, φίλτρα πετρελαίου κλπ.
• Κυκλοφορητής: Θα τοποθετηθεί κυκλοφορητής θερμού νερού τύπου WILO, αθόρυβης λειτουργίας, απόδοσης και μανομετρικού ύψους σύμφωνα με τη μελέτη.
• Δίκτυο Σωληνώσεων: Η θέση και οι διαστάσεις των σωλήνων θα καθορίζονται από τη μελέτη. Οι σωλήνες εντός των διαμερισμάτων θα είναι εύκαμπτοι πολυαιθυλενίου, χωρίς διακόπτη κατά μήκος από τις ηλεκτροβάνες έως κάθε θερμαντικό σώμα, κατάλληλοι για κεντρική θέρμανση, με πλαστικό σπιράλ περίβλημα. Οι κεντρικές στήλες θα κατασκευαστούν από χαλκοσωλήνες σε βέργες ή σιδεροσωλήνες, κατάλληλα μονωμένες.
• Θερμαντικά σώματα: Τα θερμαντικά σώματα θα είναι τύπου panel (τύπου ΤΗΕRMIC Βελγίου) κατάλληλης θερμαντικής ικανότητας. Ο αριθμός και το μέγεθός τους θα καθοριστεί από τη μελέτη. Η θέση των σωληνώσεων και των θερμαντικών σωμάτων θα καθοριστούν από τη μελέτη της κεντρικής θέρμανσης ώστε να εξυπηρετηθούν οι χώροι κάθε διαμερίσματος κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
• Δεξαμενή πετρελαίου: Αυτή θα είναι επαρκούς χωρητικότητας (τουλάχιστον ενός κυβικού μέτρου) πολυαιθυλενίου, με κατάλληλες ενισχύσεις και στον πυθμένα θα φέρει κρουνό καθαρισμού ή τάπα. Στην άνω πλευρά θα φέρει θυρίδα καθαρισμού. Από τη δεξαμενή θα αναχωρούν σωληνώσεις ½” για την τροφοδότηση του καυστήρα.

Κουφώματα αλουμινίου

Τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου, θα κατασκευαστούν από διατομές αλουμινίου, της εταιρείας EUROPA, χρώματος λευκού. Οι υαλοπίνακες θα είναι διπλοί θερμομονωτικοί με κρύσταλλα λευκά, πάχους 5 + 12 κενό + 5 χιλιοστών, άριστης ποιότητας α’ διαλογής, συνολικού πάχους 22 χιλιοστών. Τα εξωτερικά κουφώματα, στους χώρους υποδοχής και στα υπνοδωμάτια, θα είναι EYROPA, σειρά 2000, δίφυλλα επάλληλα με σήτα και ρολό ηλεκτρικό, θώρακας με προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου. Στις κουζίνες και στα λουτρά θα είναι ανοιγόμενα, σειρά 500 με ανάκλιση και σήτα.

Eσωτερικές ξύλινες πόρτες: Οι εσωτερικές πόρτες των χώρων, η τοποθέτηση των οποίων θα γίνει επί γαλβανισμένης μεταλλικής ψευτόκασας, η οποία θα ενσωματωθεί στα επιχρίσματα, θα είναι ξύλινες ανοιγόμενες, ελληνικού εργοστασίου, σε λάκα ή λούστρο ανιγκρέ, λείας επιφάνειας, με ενίσχυση του σκελετού στους μεντεσέδες και στη κλειδαριά, γέμιση με αδρανή χαρτοκυψέλη διαμέτρου 10-15χιλ. φύλλο MDF πάχους 4χιλ. σε κάθε πλευρά του θυρόφυλλου, με ή χωρίς επένδυση καπλαμά, με κάσα τετράγωνη ή οβάλ, κλειδαριά τύπου Ιταλίας, δύο μεντεσέδες ρεγουλατόροι, καθώς και εσωτερικά και εξωτερικά πρεβάζια, σε αποχρώσεις ανιγκρέ ή λάκα και τέλος κάσα από πλακάζ με επένδυση, ίσια, βαμμένη σε λούστρο ή λάκα, με λάστιχο, διατομής 4Χ13εκ. Τα πόμολα θα είναι της γερμανικής εταιρείας HOPPE, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
 Θωρακισμένες πόρτες: Οι εξώπορτες των διαμερισμάτων θα είναι ασφαλείας της εταιρείας GOLDEN DOOR, με μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10, με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, χρώματος καφέ, διπλή θωράκιση, ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά, κλειδαριά χρηματοκιβωτίου με κύλινδρο υψίστης ασφαλείας, κινητά έμβολα πάχους 20χιλ. και 4 σταθερά πάχους 16χιλ., μηχανισμός μερικού ανοίγματος, ματάκι ευρείας γωνίας, περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης, ρυθμιζόμενος αεροφράχτης, επένδυση επίπεδη, εσωτερικά σε ανιγκρέ ή λάκα λευκή, επένδυση με σχέδιο παντογράφου, εξωτερικά σε ανιγκρέ ή λάκα λευκή, εσωτερικά πρεβάζια μεταξύ μεταλλικής κάσας και τοίχου, ξύλινο διακοσμητικό πηχάκι συγκράτησης της εσωτερικής επένδυσης και πόμολα και επιστόμια χρώματος μπρονζέ.
• Πόρτες αποθηκών: Οι θύρες των αποθηκών και των λεβητοστασίων, θα είναι μεταλλικές, με ενιαίο ατσάλινο φύλλο πάχους 0,5χιλ. εξωτερικά, με νευρώσεις ειδικής διατομής εσωτερικά, κλειδαριά τύπου YALE, με γρίλιες εξαερισμού πάνω και κάτω και πόμολα, εσωτερικά και εξωτερικά από πολυαμίδιο μαύρου χρώματος.

Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Η εγκατάσταση του φυσικού αέριου της οικοδομής θα γίνει βάση των αντίστοιχων εγκεκριμένων μελετών και μέχρι του σημείου που απαιτεί η ΕΠΑ, για την παραλαβή από μέρους της, της οικοδομής, για οριστική ρευματοδότηση, δηλ. την εγκατάσταση του δικτύου σωληνώσεων, τη γείωση αυτών και τις καπνοδόχους.

Χρωματισμοί

Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των επιχρισμένων τοίχων ήτοι χώλ- σαλόνι- κοιτώνες- κουζίνα, καθώς και οι οροφές αυτών, θα σπατουλαριστούν με ακριλικό στόκο και θα χρωματιστούν με πλαστικό. Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των επιχρισμένων τοίχων – που τυχόν – δεν έχουν έγχρωμο σοβά και των εξωστών, θα χρωματιστούν με τσιμεντοχρώματα, σε δύο στρώσεις, σε χρώματα σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη, αφού πρώτα τριφτούν, στοκαριστούν όπου είναι απαραίτητο, καθαριστούν και προβαφούν με κατάλληλο αστάρι. Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα των εξωστών θα ελαιοχρωματιστούν με αντισκωρικό χρώμα υψηλής αντοχής, αφού πρώτα τριφτούν, καθαριστούν και προβαφούν με μίνιο. Όλες οι υπόλοιπες κοινόχρηστες επιφάνειες (χώροι υπογείου, οροφές κλπ), αφού πρώτα γίνει η ανάλογη προετοιμασία, θα χρωματιστούν με πλαστικό, χωρίς να σπατουλαριστούν.

Ντουλάπες υπνοδωματίων – Ντουλάπια κουζίνας

• Ντουλάπες υπνοδωματίων: Τα ερμάρια των υπνοδωματίων, θα κατασκευαστούν στο άνοιγμα που προβλέπει η αρχιτεκτονική μελέτη από επώνυμα ελληνικά εργοστάσια (πχ ATRO – LINEA κατηγορία soft). Το κουτί κατασκευάζεται από άριστης ποιότητας μελαμίνη 16χιλ. και αποτελείται από κάθετα χωρίσματα (ορθοστάτες) και τρία οριζόντια χωρίσματα, τα οποία είναι από μελαμίνη , πάχους 18χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με καβίλιες ξύλινες και μεταλλικά φυράμια. Η πλάτη είναι από μελαμίνη . Κάθε ντουλάπα έχει βάθος 58εκ. και στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαράκια ύψους 7 ή 10εκ. Η πόρτα είναι της εταιρείας ATRO – LINEA κατηγορία soft. Εσωτερικά οι ντουλάπες έχουν 1 σωλήνα οβάλ, 1 σειρά ράφια και 1 συρταριέρα εσωτερική με 3 συρτάρια. Το πλάτος των συρταριών είναι 45εκ. το ύψος τους 15εκ. και το βάθος τους 50εκ. Οι φάσες και οι μπάζες είναι ανάλογες με τα πορτάκια. Πόμολα τύπου ΜΠΑΡΑ, μήκους 9.6εκ. σε χρώμα νίκελ.

• Ντουλάπια κουζίνας: Τα ερμάρια των κουζινών, θα κατασκευαστούν στα μήκη που προβλέπεται από την αρχιτεκτονική μελέτη από επώνυμα ελληνικά εργοστάσια (πχ ATRO – LINEA κατηγορία soft). Το κάσωμα θα αποτελείται από μελαμίνη 16χιλ. με πλάτη από μελαμίνη πάχους 5χιλ. χρώματος μπέζ και με προτρυπημένα πλαϊνά. Πορτάκι βακελίτης, σοβατεπί-μπάζα από μελαμίνη με διαφανές λάστιχο κουμπωτό, ύψους 10εκ. και πόμολα COΝVEX, τύπου ΜΠΑΡΑ, μήκους 9.6εκ. σε χρώμα νίκελ. Τα ερμάρια της κουζίνας θα συμπεριλαμβάνουν 1 συρταριέρα, με 2 συρτάρια ύψους 12εκ. με μεταλλικούς οδηγούς και φρένα και 1 βαγονέτο. Όλα τα ερμάρια βάσεως ή κρεμαστά, έχουν ένα ράφι, εκτός από το ερμάριο της του νεροχύτη, που έχει βάση (πάτο) από αλουμίνιο. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ο ανοξείδωτος νεροχύτης, το σοβατεπί, η κουταλοθήκη, η πιατοθήκη, ο πάγκος από βακελίτη καθώς και ο κάδος των απορριμμάτων.

Είδη υγιεινής- μπαταρίες

• Λουτρά – W.C: Οι νιπτήρες των λουτρών, θα είναι από υαλώδη πορσελάνη μοντέλο LIBRA του οίκου DOLOMITE της IDEAL STANDART, σε λευκό χρώμα, που συμπεριλαμβάνει κολώνα-βάση, πλήρως επισμαλτωμένα, σε διαστάσεις κατά κανόνα 60X46εκ. κάτοψης. Οι λεκάνες των λουτρών, θα είναι χαμηλής πίεσης με καζανάκια και πλαστικό κάλυμμα – καπάκι πλήρους εφαρμογής, από υαλώδη πορσελάνη του οίκου DOLOMITE της IDEAL STANDART, μοντέλο LIBRA, σε λευκό χρώμα πλήρως επισμαλτωμένες, στις διαστάσεις που προβλέπονται από τη μελέτη εφαρμογής του αρχιτέκτονα. Οι μπανιέρες θα είναι ακρυλικές, λευκού χρώματος διαστάσεων ανάλογα με τον χώρο του μπάνιου, μοντέλο AIDA του οίκου IDEAL STANDART. Στο χώρο του WC, τοποθετείται εντοιχισμένο καζανάκι του οίκου GROHE και επίτοιχη λεκάνη μοντέλο ARIANA του οίκου GLOBO. Τα αξεσουάρ του μπάνιου θα είναι INOX μοντέλο ASTRO . Οι μπαταρίες των χώρων υγιεινής (λουτρών & wc) θα είναι ορειχάλκινες επιχρωμιωμένες, μίας λαβής για τοποθέτηση επί μίας οπής, του οίκου CILA, μοντέλο EUROPA MIX.

• Μπαταρίες κουζίνας: Οι μπαταρίες των νεροχυτών στις κουζίνες θα είναι ορειχάλκινες επιχρωμιώμένες μίας λαβής για τοποθέτηση επί μίας οπής του οίκου CILA, μοντέλο EUROPA MIX, με καταιωνιστήρα. Ο νεροχύτης θα είναι INOX, μοντέλο LOGICA του οίκου FRANKE.