Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Για την πρώτη φάση εργασιών, 500€ πλέον ΦΠΑ, για, ήτοι:

  • Την αυτοψία στο έργο και φωτογράφιση των όψεων του αυθαίρετου κτίσματος
  • Την αποτύπωση σε κατόψεις και τομές των αυθαιρέτων κτισμάτων
  • Την σύνταξη της αίτησης του ιδιοκτήτη για την υπαγωγή του στο Ν.4014/2011
  • Το υπολογισμό του παραβόλου και παραλαβή μοναδικού πρωτοκόλλου δήλωσης αυθαιρέτου
  • Το έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου σε έντυπο ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΕΕ

Για την ολοκλήρωση του φακέλου, 500ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι:

  • Την προσθήκη αποσπάσματος ρυμοτομικού στο εγκεκριμένο τοπογραφικό του κτιρίου
  • Την τεχνική έκθεση του μηχανικού για τις αυθαίρετες κατασκευές
  • Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού
  • Ηλεκτρονική διεκπεραίωση του φακέλου μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ

* Για πολύ μικρές παραβάσεις 600€, τελική τιμή και συμπεριλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του μηχανικού. Για μεγάλης έκτασης παραβάσεις σε ειδικούς χώρους, αμοιβή κατόπιν συμφωνίας.